۱) هماهنگی اولیه

هماهنگی اولیه و اعلام عناوین پیشنهادی

هماهنگی اولیه و اعلام عناوین پیشنهادی - کلیک کنید.

۲) ارسال سر فصل

پیشنهاد طرح درس و سرفصل

ارسال سرفصل توسط مدرس - کلیک کنید.

۳) هماهنگی پیش ضبط

هماهنگی ارسال ویدئوی پیش ضبط

هماهنگی جهت ارسال فیلم پیش ضبط - کلیک کنید.

۴) هماهنگی قرارداد

تکمیل فرم قرارداد و شروع همکاری رسمی

هماهنگی قرارداد - کلیک کنید.

۵) هماهنگی پاورپوینت

پس از عقد قرارداد، هماهنگی جهت آماده سازی پاورپوینت و انجام تنظیمات فنی مطابق با استاندارد فرادرس انجام می شود.

هماهنگی پاورپوینت - کلیک کنید.

۶) هماهنگی ضبط

انجام تنظیمات فنی و شروع به ضبط

هماهنگی ضبط در منزل - کلیک کنید.
هماهنگی ضبط در استودیو- کلیک کنید.

۷) ویرایش و نهایی سازی

ویرایش و نهایی سازی - کلیک کنید.